Hoppa till innehåll

01. Guide: Lär dig Husbyggarspråket – den enda ordlista du behöver

Husbyggarspraket 01

Under din byggprocess kommer du garanterat att stöta på några ord som du inte tidigare hört talas om. Här förklarar vi de flesta begreppen som du kommer i kontakt med före, under och efter ditt husprojekt. Med Husbyggarspråket blir du bättre på att hänga med i snacket.

Saknar du något ord? Kontakta oss på husbyggarskolan@gar-bo.se så kan vi lägga till fler ord!

ABS 18

ABS står för Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader och gäller för småhusentreprenad där en enskild konsument är beställare. De aktuella bestämmelserna heter ABS 18 (tidigare ABS 09).

AB

AB står för Allmänna bestämmelser. Detta används oftast vid så kallade utförandeentreprenader mellan två företag.  

Allriskförsäkring

Försäkring som ersätter plötslig och oförutsägbar skada. Enligt de flesta standardavtal är det ett krav att din byggare (entreprenören) har en allriskförsäkring. Försäkringsbeviset ska uppvisas för beställaren.

Amortering

En amortering är en delbetalning av ett amorteringslån. Ränta på skulden ingår inte här.

Här kan du läsa mer om priser och budget under husbygget

Anbud

Ett erbjudande att sluta avtal. Ett anbud är bindande för anbudsgivaren enligt regler i avtalslagen.

Anskaffningskostnad

Verklig kostnad för förvärv av fastighet och för investeringar i objekt efter tidpunkten för förvärvet.

Anslutningsavgift

Den avgift som en fastighetsägare är skyldig att erlägga för anslutning till gemensam vatten- och avloppsanläggning, elnät eller fjärrvärmenät.

Ansvarsförsäkring

Försäkring som ersätter sak- eller personskada som den försäkrade vållat och har ansvar för enligt lag eller avtal. Försäkringsbeviset ska uppvisas för beställaren.

Arbete

Arbetsprestation (i vissa fall med utredning och projektering) samt använda hjälpmedel, material och varor.

Avlyft

När du byter byggnadskreditiv mot långfristiga lån.

Avstyckning

När en bit mark skiljs av från en fastighet och bildar en ny fastighet.

Bokstäver

Besiktning

Undersökning som utförs av en utsedd besiktningsman för att konstatera att byggnationen uppfyller ställda krav.

Läs mer om Slutbesiktning

Läs mer om Tvåårsbesiktning

BBV

Byggkeramikrådets branschregler för våtrum. Ett frivilligt regelsystem som kan avtalas mellan beställare och byggföretag (entreprenör).

Betalningsplan

En plan som läggs upp för att visa hur en betalning ska ske. I betalningsplanen finns uppgifter om när belopp ska betalas och hur mycket pengar som ska betalas vid varje tillfälle.

Bottenlån

Ett lån som du pantsätter din fastighet för. Bottenlån är ett begrepp som inte används så mycket längre.

Bundet lån

Bundet lån innebär att räntesatsen binds och att den därmed är samma under hela låneperioden.

Byggherre

Den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten. För dig som bygger ditt eget hus är det du i egenskap av beställare som är byggherre. Byggherren är alltid ytterst ansvarig för att byggnationen uppfyller gällande normer och bestämmelser.

Byggherrekostnad

Kostnader för tomt, fastighetsbildning, grundundersökning, utsättning, lagfart och inskrivning, lov och tillstånd, lån och bankavgifter, kommunala taxor, anslutningsavgifter, olika former av besiktningar med mera som kommer med husbygget.

Bygglov

Medgivande från byggnadsnämnden om att få utföra en byggnadsåtgärd. Att bygga ett helt nytt hus kräver nästan alltid bygglov.

Läs mer om bygglovsansökan

Byggnadsarea

Den area som en byggnad upptar på marken. Förkortas ibland BYA.

Byggnadsförbud

Förbud mot nybyggnation.

Byggnadskreditiv

Tillfälligt lån för finansiering av nybyggnad eller ombyggnad under själva byggnadstiden. Får successivt tas i anspråk enligt en särskild lyftningsplan allteftersom bygget fortskrider. När bygget är färdigt avlyfts byggnadskreditivet vanligen genom att detta ersätts av bolån.

Byggnorm

En del av de regler för byggande som myndigheter har utfärdat.

Delad entreprenad

Upphandlingsform där beställaren har avtal med flera entreprenörer, exempelvis om bygg, el, vvs och målning.

Detaljplan

En plan som reglerar markens användning och bebyggande inom tätorter enligt byggnadslagen. Kommunen ansvarar för att genomföra detaljplanen.

Driftskostnad

Kostnaden för driften av en fastighet under en viss period. Inkluderar till exempel vatten, värme, el och försäkringar.

Enbostadshus

Bostadshus med en bostad i, exempelvis en villa.

Entreprenad

Åtagande från entreprenörens sida att enligt avtal utföra ett visst arbete, till exempel byggnads- eller anläggningsarbete.

Entreprenadsumma

Kontraktssumman där man justerat för tillägg och avdrag samt i vissa fall belopp för indexersättning, allt inklusive mervärdeskatt.

Entreprenadtid

Tiden från och med den dag när entreprenaden påbörjas till och med den dag när entreprenaden är godkänd vid slutbesiktning.

Entreprenör

Ett företag som tar på sig att utföra ett visst uppdrag, till exempel bygga ett hus eller lägga ett golv.

Exploateringsavtal

Civilrättslig överenskommelse som reglerar förhållandena mellan en kommun, enskild fastighetsägare och exploatörer när man ska exploatera mark för tätbebyggelse.

Fastighet

Fast egendom som är upptagen eller ska upptas i fastighetsregistret som en självständig rättslig enhet.

Fastighetsbildning

Samlingsnamn på de åtgärder som nybildar (avstyckning, klyvning eller sammanläggning) eller ombildar fastigheter (fastighetsreglering).

Fastighetsbok

Offentlig förteckning hos inskrivningsmyndigheten med uppgifter om inskrivningar av fastigheter. Fastighetsboken innehåller uppgifter om fastighetsägarförhållanden, det vill säga lagfart, tillkomst och inskrivning av pantbrev och nyttjanderätter. Varje fastighet redovisas separat och även historiska uppgifter bevaras.

Fastighetsreglering

Åtgärd när man ombildar en fastighet eller bildar, ändrar eller upphäver samfällighet eller servitut.

Fel

En avvikelse som innebär att del av en entreprenad inte utförts på ett kontraktsenligt sätt.

Färdigställandeförsäkring

Försäkring som skyddar beställaren om leverantören eller byggföretaget (entreprenören) går i konkurs under byggtiden.

Här kan du läsa mer om Färdigställandeförsäkring

Följdskada

Skada till följd av ett fel.

Förköpsrätt

Rätt för kommunen att träda in i en annan köpares ställe vid en fastighetsförsäljning. Kravet är att fastigheten behövs för ett allmänt behov.

Försäkringsbrev

Skriftlig handling som visar att man har tecknat försäkring.

Försäkringsgivare

Det försäkringsbolag som har ställt ut försäkringsbrevet.

Försäkringshavare

Den person som kan få ersättning genom en tecknad försäkring. Det kan till exempel vara du som privatperson som själv tecknat försäkringen, eller att din husleverantör har tecknat den åt dig.

Försäkringstagare

Den som tecknat och betalat försäkringen. Det kan till exempel vara din husleverantör som tecknat försäkring åt dig, eller du som privatperson om du tecknat försäkringen på egen hand.

Försäkringstid

Den tid försäkringen är giltig.

Gatubyggnadskostnad

Ett bidrag till gatubyggnadskostnad är pengar som ägaren till en fastighet inom en stadsplan är skyldig att betala så att kommunen kan anlägga gator.

Gemensamhetsanläggning

Anläggning som är gemensam för flera fastigheter och tillgodoser ändamål som har stadigvarande betydelse för dem.

Gravationsbevis

Bevis för en viss fastighet eller tomträtt som innehåller uppgifter om ägare och innehavare, inteckningar och andra inskrivningar. Gravationsbeviset utfärdas av inskrivningsmyndigheten.

GVK

Förkortning för Golvbranschens våtrumskontroll. GVK är en stiftelse som består av organisationer och företag som samverkar för att komma tillrätta med vattenskador i våtutrymmen. Tillsammans med sina samarbetspartners ger GVK ut branschregler för tätskikt i våtrum.

Handpenning

Del av en avtalad summa som man betalar när man tecknar kontrakt.

Hypotek

Realsäkerhet eller pant som har överlämnats till en borgenär som säkerhet.

Inteckning

Kan vara inskrivning av panträtt i en fastighet eller tomträtt eller inskrivning av en viss förmånsrätt i en annan lös egendom. I dagligt tal menas den skriftliga handling, pantbrevet, som man grundar inteckningen på och antecknar i inteckningsbeslutet.

Kontantinsats

Vid fastighetsköp avser det skillnaden mellan köpeskillingen och de lån köparen beviljats.

Kontrakt

Avtal mellan beställaren och leverantören eller entreprenören.

Här kan du läsa mer om att skriva entreprenadkontrakt

Kontraktsarbete

Det arbete som ingår i leverantörens eller entreprenörens åtagande enligt kontraktshandlingarna och de övriga överenskommelser som träffats mellan parterna vid avtalsslutet.

Kontraktshandlingar

Kontraktet plus de handlingar som är bifogade eller som kontraktet anger som gällande för kontraktsarbetet.

Kontraktssumma

Ersättning för kontraktsarbetena inklusive mervärdeskatt.

Konvertering

Förändring av lånevillkoren för långfristig kredit.

Kontrollansvarig

Sakkunnig person som du som beställare anlitar i samband med husbygget för att säkerställa att arbetet håller avtalad kvalitet och följer gällande regler. Kontrollansvariga ska vara certifierade enligt godkända certifieringsorgan.

Här kan du läsa mer om kontrollansvarig

Köpebrev

Vid fastighetsköp avser det den köpehandling som är underskriven av både säljaren och köparen och förklarar att fastigheten överlåts på köparen. Det framgår ofta att köparen har betalt köpeskillingen.

Köpekontrakt

Vid fastighetsköp avser det köpehandling som innehåller samtliga köpevillkor.

Köpeskilling

Total ersättning i pengar som betalas vid ett köp.

Lagfart

Vid överlåtelse och köp av fastigheter så är det viktigt att du får en lagfart på fastigheten. Lagfarten bevisar att det är du som är ägaren.

Lagfartsavgift

Den avgift du betalar när du söker lagfart. Lagfartsavgiften består vanligtvis av en expeditionsavgift och en stämpelskatt.

Lyft

Utbetalning av en del av byggnadskreditivet.

MVK

Förkortning för Måleribranschens våtrumskontroll. MVK drivs av färgtillverkare i samarbete med branschorganisationer och verkar för att företag som målar våtrum ska vara auktoriserade enligt MVK:s krav.

Nybyggnadsförsäkring

En försäkring som skyddar husbyggaren från slarviga byggföretag. Försäkringen täcker skador i nybyggnationer som beror på felaktiga konstruktioner, felaktigt material eller felaktigt arbete som vuxit fram över tid och som inte täcks av hem- och villaförsäkringar. Nybyggnadsförsäkringen täcker skador i tio år efter inflyttning.

Här kan du läsa mer om Nybyggnadsförsäkring

Nybyggnadskarta

Karta som en kommun upprättar som underlag för en situationsplan och som man bifogar till en bygglovsansökan. Nybyggnadskartan visar fastighetens exakta mått, gränser för byggnadsrätt och vatten- och avloppsledningars läge. Kommunen är skyldig att tillhandahålla nybyggnadskartor för alla fastigheter inom stadsplanelagt område.

Nyttjanderätt

Inom fastighetsrätten innebär detta ens rätt att nyttja en fastighet, byggnad eller annan anläggning eller del av den. Nyttjanderätt till en fastighet kan innefatta arrende, hyra och tomträtt. Till nyttjanderätt räknas däremot inte servitut.

Omslagsrevers

Skuldebrev där säkerheten utgörs av ett pantbrev. Omslagsreversen anger skuldsumman, räntesatsen, förfallotiden och övriga bestämmelser för lånet.

Pantbrev

Ett pantbrev är ett bevis på att det finns en inteckning i fastigheten. Ett pantbrev är ett dokument som används som säkerhet för ett lån, till exempel för ett bostadslån. När bygget är klart omvandlar du ditt byggnadskreditiv till fastighetslån och då tecknar du pantbrev på fastigheten.  När du använder din fastighet som säkerhet för ett lån upplåter du panträtt i fastigheten. Det betyder att om du inte betalar dina lån så kan banken kräva att du säljer bostaden för att få tillbaka det utlånade beloppet.

Prisbasbelopp

Grundbelopp som fastställs av regeringen varje år.

Relaxering

När en inteckning som besvärar två eller flera fastigheter gemensamt, så kallad gemensam inteckning, lyfts av från en eller flera av de intecknade fastigheterna. Detta kan vara aktuellt vid avstyckning.

Samrådsmöte

Obligatoriskt möte före byggstart med kommunen, byggföretaget (entreprenören), beställaren och den kontrollansvariga. Här kontrolleras det att alla handlingar är klara.

Servitut

Rätt för en fastighet att använda en annans fastighets väg, brunn eller liknande. Ett servitut är knutet till en viss fastighet och inte till en person. Servitutet gäller därför oavsett vem som äger fastigheten. Ett servitut gäller i regel tills vidare och har inget slutdatum.

Det finns två typer av servitut, ett avtalsservitut som bildas genom avtal mellan fastigheternas ägare och ett officialservitut som bildas genom beslut från en myndighet.

Sidoentreprenör

Den som vid sidan av entreprenören utför entreprenad åt beställaren.

Självrisk

Del av försäkringsersättningen som inte betalas ut till försäkringshavaren.

Slutbesiktning

Besiktning när det färdiga huset (entreprenaden) överlämnas till beställaren. Under slutbesiktningen undersöker besiktningsmannen objektivt om entreprenaden är utförd enligt parternas avtal för att avgöra om den är godkänd eller inte. Huset kan godkännas även om det finns fel som ska åtgärdas. 

När entreprenaden överlämnats får beställaren ansvar för driftskostnader, försäkringar och alla förpliktelser som en fastighetsägare har.

Här kan du läsa mer om slutbesiktning

Stamfastighet

När det har gjorts en avstyckning är stamfastigheten den resterande del av fastigheten som ett visst område har avstyckats från.

Säkerhet

Spärr i byggnadskreditiv, bankgaranti, borgensförbindelse, deponerade pengar eller spärrade bankmedel som får disponeras om den som ställt säkerheten inte kan fullfölja sitt åtagande.

Säker vatteninstallation

Branschreglerna Säker vatteninstallation är ett regelverk framtaget av branschens aktörer. Säker vatteninstallation betyder att VVS-installation ska utföras av en auktoriserad VVS-installatör.

Taxeringsvärde

Totalt värde för taxeringsenheten bestämt vid fastighetstaxeringen, som ligger till grund för beräkning av skatt med mera.

Tekniskt samråd

Möte mellan byggherren (beställaren) och byggnadsnämnden (kommunen) där bland annat kontrollplanen fastställs. Byggherren ska under samrådet visa upp bevis på att det finns ett färdigställandeskydd.

Tilläggsarbete

Arbete som inte omfattas av kontraktet.

Totalentreprenad

Upphandlingsform där beställaren har avtal med en entreprenör för alla arbeten. Totalentreprenören har också ansvaret för konstruktioner och funktioner.

Tredje man

Person som berörs av en tvist eller rättshandling utan att vara part i kontraktet.

Tvåårsbesiktning

Besiktning som utförs inom två år från slutbesiktningen för att konstatera om det uppstått fel som entreprenören ansvarar för. Betalas vanligtvis av beställaren (husägaren).

Här kan du läsa mer om tvåårsbesiktning

Underentreprenad

Upphandlingsform där totalentreprenören köper en del av de avtalade arbetena av ett specialistföretag. Beställaren har inget avtalsförhållande med underentreprenörerna.

Utomplansbestämmelser

Bestämmelser som reglerar byggnadsverksamheten utanför planlagt område.

Utsättning

Överföring av givna mätdata från en karta eller ritning till en punkt i terrängen eller på byggnadskonstruktionen. Punkten markeras.

Utvecklingsfel

Fel som man inte kunnat förutse när man genomförde leveransen eller entreprenaden, med då känd teknik och vetenskap.

VA-anslutningsavgift

Avgift som fastighetsägaren är skyldig att betala för att ansluta till gemensam vatten- och avloppsanläggning enligt lagen om allmänna vatten- och avloppsanläggningar.

Vite

Pengar som måste betalas som påföljd vid till exempel försening.

 
Missa inte

I vår nästa Husbyggarguide går vi igenom de viktigaste rollerna och vilka ansvarsområden de har i ett byggprojekt. Läs nästa kapitel av Husbyggarguiden Vem är vem? - byggprojektets olika roller här.

Husbyggarguiden

Här hittar du som ska bygga hus smarta tips, inspiration och vägledning till ditt livs största, men förmodligen roligaste, projekt.
Loading...
01. Guide: Lär dig Husbyggarspråket – den enda ordlista du behöver

01. Guide: Lär dig Husbyggarspråket – den enda ordlista du behöver

Förvirrad husbyggare? Häng med i snacket med Husbyggarspråket, en ordlista som förklarar det mesta du stöter på under din byggprocess.
02. Vem är vem? – byggprojektets olika roller

02. Vem är vem? – byggprojektets olika roller

I ett helt vanligt småhusbygge är det inte ovanligt att över 100 olika personer är inblandade under projektets olika faser. I Husbyggarskolan går vi igenom de viktigaste rollerna och vilka ansvarsområden de har.
03. Rollen som byggherre - så funkar det

03. Rollen som byggherre - så funkar det

Vem är byggherre och vad gör en sådan? Läs mer om rollen och ansvaret för dig som bygger hus i Husbyggarskolans guide om att vara byggherre.
04.  Vad kostar det att bygga hus?

04. Vad kostar det att bygga hus?

I Husbyggarskolans budget-guide för dig som ska bygga hus listar vi de kostnader du behöver ha koll på för att få fram ett pris på ditt drömprojekt.
05. Köpa tomt – läge, mark och detaljplan

05. Köpa tomt – läge, mark och detaljplan

I Husbyggarskolans guide till att köpa tomt får du veta varför en detaljplan är så viktig och så listar vi fem bra tips på var du kan hitta tomter.
06. Planritning – välj det som passar dina behov

06. Planritning – välj det som passar dina behov

Ska du ta fram en planlösning och rita en planritning för ditt nya hus? Husbyggarskolan guidar dig till hur du ska tänka steg för steg.
07. Modulhus, kataloghus eller lösvirkeshus? Så väljer du hustyp

07. Modulhus, kataloghus eller lösvirkeshus? Så väljer du hustyp

Vilket hus vill du bygga? Läs mer om modulhus, kataloghus och arkitektritat i Husbyggarskolans guide om fördelar och nackdelar med olika hustyper.
08. Entreprenadkontrakt – så skriver du enligt ABS 18

08. Entreprenadkontrakt – så skriver du enligt ABS 18

Entreprenadkontrakt är det dags att skriva när du tagit beslut om vem som ska bygga ditt hus. Här får du våra bästa tips på hur du skriver ett bra kontrakt.
09. Bygglovsansökan – så går det till att söka bygglov

09. Bygglovsansökan – så går det till att söka bygglov

Så gör du för att få bästa möjliga process när du ska söka bygglov. Och vad kostar bygglov? Läs mer i Husbyggarskolans guide om bygglovsansökan.
10. Kontrollplan och tekniskt samråd

10. Kontrollplan och tekniskt samråd

Vad ska ingå i en kontrollplan? Och vad händer under ett tekniskt samråd? Husbyggarskolan guidar dig till förberedelserna inför ditt byggprojekt.
11. Byggets milstolpar: Startbesked och slutbesked

11. Byggets milstolpar: Startbesked och slutbesked

Startbesked och slutbesked är höjdpunkterna med husbygget. Lär dig mer om vad beskeden innebär och vad som krävs med Husbyggarskolans guide.
12. Skötsel och underhåll av ett nybyggt hus

12. Skötsel och underhåll av ett nybyggt hus

Är det dags att börja bo i ditt nya hus? Då är det också dags att sköta om huset! Läs mer om hur du underhåller ditt nybyggda hus i Husbyggarskolans guide.
Publicerad den 4 januari 2019