Hoppa till innehåll

Integritetspolicy

GarBos behandling av dina personuppgifter 

GarBo värnar om din personliga integritet och det är därför viktigt att du kan känna dig trygg när det handlar om hanteringen av dina personuppgifter.
GarBo är öppna med hur dina personuppgifter hanteras och vi följer gällande lagar, regler och riktlinjer kring dataskydd. Du kan även känna dig trygg med att GarBo inte säljer dina personuppgifter vidare till andra företag. 
 
Här nedanför kan du läsa om hur GarBo behandlar dina personuppgifter, vilka rättigheter du har, vem du kan kontakta om du har frågor etc. 

Vem är personuppgiftsansvarig? 

GarBo är ett samlingsnamn som i denna integritetspolicy representerar verksamheten i följande bolag;

Gar-Bo AB, org. nr. 556351-6359

Gar-Bo Försäkring AB, org. nr 516401-6668 och

Gar-Bo Besiktning AB, org. nr 556408-9695

Bolagen har gemensamma kontaktuppgifter som framgår nedan. Ansvarig för behandlingen av personuppgifter är det bolag som du har avtal eller kontakt med och uppgift om detta hittar du i din offert, ditt försäkringsbesked, ditt besiktningsprotokoll eller i din korrespondens med oss. Som utgångspunkt gäller att om dina kontakter med oss rör försäkring är ansvarigt bolag Gar-Bo Försäkring AB och om du är i kontakt med oss rörande tjänster så som till exempel besiktning är Gar-Bo Besiktning AB ansvarigt bolag.

Dina kontaktuppgifter, uppgifter om ditt avtal och dina kontakter med oss behandlas också i ett register för bland annat ärendehantering och marknadsföring som är gemensamt för alla bolagen.
Bolagen har ett gemensamt ansvar för personuppgiftsbehandlingen i detta register.

Vilka personuppgifter behandlar GarBo om mig? 

Vi hämtar de personuppgifter som är nödvändiga i försäkringsverksamheten, t.ex. uppgifter om ditt namn, kontaktuppgifter (såsom adress, telefonnummer och mailadress), ekonomiska situation, e-postadress, fastighetsbeteckning och kontonummer. Om du är besiktningskund behandlar vi även uppgifter om besiktningen såsom protokoll. Om du är försäkringskund behandlar vi även försäkringsinformation och information som vi inhämtar i samband med ett eventuellt skadeärende.

Varifrån hämtar GarBo mina personuppgifter? 

Personuppgifterna ska som utgångspunkt samlas in direkt från dig, t.ex. när du ansöker om en försäkring hos oss eller i samband med en skadeanmälan. Ibland krävs det dock att information samlas in från en tredje part.
Exempelvis kan information behöva samlas in för att hålla uppgifter aktuella eller för att kontrollera uppgifter som du lämnat. Uppgifter från tredje part kan hämtas från publika eller andra externt tillgängliga källor i form av register som förs av myndigheter (ex. Skatteverket, Lantmäteriet, SPAR) eller andra kommersiella informationsleverantörer. I samband med betalningar samlar vi även in uppgifter från banker.

Vi samlar även in information och uppgifter:

 • Direkt från våra besiktningskunder i samband med beställning och genomförande av besiktning.
 • Från samarbetspartners t.ex. från husföretag i samband med byggnation av hus.
 • Från mäklare vid köp av hus.
 • Från upplysningstjänster som tillhandahåller fastighetsinformation.

För vilka syften behandlar GarBo mina personuppgifter? 

Gar-Bo Försäkring AB behandlar dina uppgifter för att kunna administrera försäkringsavtalet med dig. Det inkluderar bl.a. att bedöma din försäkringsansökan, beräkna premier, utreda skadeärenden och göra riskbedömningar. Är du kund till Gar-Bo Besiktning AB behandlar vi dina uppgifter för att kunna administrera vårt avtal om tjänster, till exempel besiktning, med dig.

GarBo behandlar även dina personuppgifter i marknadsföringssyfte för att kunna erbjuda dig intressanta och relevanta erbjudanden. Om du representerar någon av våra leverantörer eller samarbetspartners, hanterar vi dina personuppgifter för att kunna administrera vårt avtalsförhållande och/eller marknadsföra våra tjänster i förhållande till din arbetsgivare eller den du representerar. 
GarBo behandlar även personuppgifter för affärs- och metodutveckling.

Vad har GarBo för laglig grund för behandlingen av mina personuppgifter? 

Vi behöver behandla dina personuppgifter för att kunna fullgöra vårt avtal med dig. Vi är också skyldiga att behandla vissa uppgifter enligt lag, t.ex. bokföring. Gar-Bo Försäkring AB har även en skyldighet att behandla personuppgifter för att uppfylla regelverk för försäkringsverksamheten.

Därutöver kan GarBo komma att hantera dina personuppgifter när vi har ett berättigat intresse av att göra det, t.ex. för att kunna hantera avtalsrelationer med leverantörer och samarbetspartners, vid marknadsföring och för att kunna vidareutveckla vår verksamhet. 

Var behandlas mina personuppgifter?

Vi kan dela dina personuppgifter inom GarBo.

Uppgifter om en försäkring, försäkringstagare eller besiktning kan komma att lämnas ut till personer som omfattas av försäkringen eller där vi enligt lag måste lämna ut uppgifterna till myndigheter. GarBo kan också komma att dela dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare:

 • Skadekontrollanter, besiktningsmän och hantverkare, när det är nödvändigt i t.ex. ett skadeärende.
 • Tillsynsmyndigheter eller statliga myndigheter i den utsträckning vi enligt lag eller författning är förpliktade till.
 • Tredjepartsleverantörer och uppdragstagare i syfte att tillhandahålla tjänster från dem, t.ex. IT-leverantörer.

GarBo behandlar i första hand dina personuppgifter inom EU/EES-området. Om vi skulle överföra dina personuppgifter till tredje land ser vi till att tillräckliga säkerhetsåtgärder vidtas för att säkerställa en säker överföring, t.ex. genom att använda s.k. standardiserade dataskyddsbestämmelser med mottagaren. 

Hur länge sparas mina personuppgifter? 

Vi sparar dina personuppgifter så länge det behövs för att kunna uppnå ändamålen med behandlingen, eller så länge det krävs enligt lagar och andra författningar, samt myndighetsbeslut. Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras i enlighet med särskilda rutiner när de inte längre är relevanta eller inte behövs enligt lag eller annan författning, eller myndighetsbeslut.

För dig som försäkringskund innebär det exempelvis att vi behandlar dina uppgifter under försäkringstiden och därefter i elva år, d.v.s. under den preskriptionstid som gäller för försäkringsärenden.
Om skada uppstår sparar vi dina uppgifter under elva år efter att skaderegleringen avslutats. 

Är du enbart besiktningskund innebär det att vi behandlar dina uppgifter under besiktningens garantitid och därefter i ett år.

Fattar GarBo några automatiserade beslut? 

Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter. 

Vilka rättigheter har jag?

Du som registrerad har ett antal rättigheter när det gäller behandlingen av dina personuppgifter:

 • Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter vi har om dig (rätt till tillgång). Din rätt till tillgång kan emellertid begränsas av bl.a. lagstiftning.
 • Du har rätt att få felaktiga och ofullständiga personuppgifter rättade (rätt till rättelse).
 • Du har rätt att i vissa fall begära att dina personuppgifter raderas eller begränsas. Observera dock att vi kan vara skyldiga att behålla personuppgifter om dig, exempelvis för att fullgöra en laglig skyldighet eller hantera rättsliga anspråk.
 • Du har rätt till att begära att hanteringen begränsas och att invända mot att dina personuppgifter under vissa omständigheter behandlas.
 • Du har rätt att föra över dina uppgifter som du själv har lämnat till någon annan (rätt till dataportabilitet).
 • Du har rätt till att dra tillbaka ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter.
 • Precis som tidigare har du också rätt att begära att dina uppgifter inte ska användas för direktmarknadsföring. 

Vill du utöva dina rättigheter ska du skriftligen begära detta hos oss, se under rubriken ”Vem kan jag kontakta om jag har frågor” för kontaktuppgifter.

Din begäran om att utöva dina rättigheter enligt ovan bedöms från fall till fall utifrån rådande omständigheter och utifrån de begränsningar som stipuleras i lag eller annan författning. Förfrågningar besvaras inom en månad.

Om du upptäcker att behandlingen av dina personuppgifter strider mot GDPR har du rätt lämna in ett klagomål till Integritetskyddsmyndigheten.

Cookies

GarBo använder cookies på webbplatsen, vilket innebär att GarBo kan komma att spara cookies på din dator när du besöker webbplatsen.

För mer information om hur vi använder cookies se vår cookie policy.

Vem kan jag kontakta om jag har frågor?

Om du har några frågor kring vår hantering av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta GarBo. Du når oss antingen via telefon på 010-221 88 00 eller via e-post på dataskydd@gar-bo.se.
Det går även bra att skriva till oss på adress: 
 
GarBo
att: Dataskydd 
Norrlandsgatan 15 
111 43 Stockholm
 
Du har också alltid rätt att lämna in ett klagomål eller anmälan direkt till Integritetskyddsmyndigheten.

Uppdatering av informationstext 

Denna informationstext uppdaterades senast den 28 februari 2022. GarBo kan komma att uppdatera informationstexten om något innehåll skulle förändras, t.ex. om våra ändamål skulle förändras eller om vi avser att dela dina personuppgifter med andra mottagare. Om vi gör en väsentlig ändring av texten kommer vi att meddela dig innan förändringen. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig på www.gar-bo.se/integritetspolicy.