Hoppa till innehåll
Vad kostar en kontrollansvarig?

Fyll i uppgifterna om ditt husbygge och få
reda på vad en kontrollansvarig kostar.

Kontrollansvarig för säkrare byggtid

När du bygger hus behöver du anlita en certifierad kontrollansvarig som ska finnas vid din sida under byggtiden och hjälpa dig att säkerställa att projektet följer plan- och bygglagen. Hos GarBo kan du boka en certifierad kontrollansvarig med byggteknisk expertis och kunskap om hur du förebygger skador i ditt hus.

En certifierad kontrollansvarig – vad är det?

När du ska bygga hus, oavsett om det är på egen hand eller med en husleverantör, får du rollen som byggherre. Detta betyder att det är du som är ytterst ansvarig för att ditt projekt följer lagen under byggtiden.

För större projekt som ett husbygge ska du enligt plan- och bygglagen (PBL) ha en certifierad kontrollansvarig vid din sida – en sakkunnig som hjälper dig att se till att projektet uppfyller Boverkets byggregler (BBR).

Kontrollansvarig hjälper dig att upprätta kontrollplanen, följer upp kontrollarbetet under byggtiden och finns vid din sida i kontakten med kommunen. En certifierad kontrollansvarig har som uppgift att bevaka att byggnadsnämndens krav på tillsyn och kontroll uppfylls.

Våra kontrollansvariga

När du bokar en certifierad kontrollansvarig hos GarBo får du en erfaren och tekniskt kunnig specialist med god kännedom om vilka fel som kan uppstå under byggprocessen. Eftersom vi också försäkrar nybyggda hus mot konstruktionsfel och skador i tio år efter inflyttning är våra kontrollansvariga extra noga med att det görs gedigna kontroller ur ett skadeförebyggande perspektiv. Våra kontrollansvariga har god kännedom om var i en byggnad skador kan uppkomma under byggprocessen.

Läs mer om vår Nybyggnadsförsäkring

Vi handplockar våra kontrollansvariga och kan därför lova att din kontrollansvarig är både proffsig och serviceinriktad.

Det här ingår när du bokar GarBo Kontrollansvarig

  • Projektanpassad kontrollplan baserad på riskbedömningar
  • Medverkan vid kommunens tekniska samråd, besiktningar, byggnadsnämndens platsbesök och slutsamråd.
  • Kontrollansvariges besök på byggplatsen sker i normala fall minst fyra gånger. Endast två besök vid uppförande av så kallade volymhus (fabrikstillverkade hus).
  • Dokumentation av byggplatsbesök.
  • Utlåtande som fungerar som underlag för byggnadsnämndens slutbesked.

Ange i din förfrågan om du måste riva en byggnad på din tomt.

Kontrollansvarig – bygglov och förberedelser

När behöver jag en kontrollansvarig? I de flesta fall behöver du ange i din bygglovsansökan vem som ska vara kontrollansvarig för ditt byggprojekt. I vissa fall måste din kontrollansvarig också skriva på själva ansökan, så kontrollera vad som gäller i just din kommun.

I bygglovet får du veta vad som behövs för att du ska få ett startbesked, ett godkännande från kommunen att ditt projekt kan sättas igång. I samband med bygglovsbeslutet börjar kontrollansvarig sitt arbete med att förbereda inför det tekniska samrådet, mötet med kommunen som ska leda fram till ditt startbesked.

När du fått bygglovsbeslutet överlämnar du beslutsunderlaget och de tekniska handlingarna som tagits fram för bygget till din kontrollansvarig. Detta kan vara saker som energiberäkning, handlingar om färdigställandeskydd, konstruktionsritningar, information om markförhållanden och bygglovsritningarna.

Med stöd av dessa handlingar ska kontrollansvarig hjälpa dig att visa att upprätta kontrollplan som byggnadsnämnden ställer krav på.

Kontrollansvarig under byggtiden

Din kontrollansvarig gör vanligtvis fyra byggplatsbesök under byggtiden. Då kontrolleras det hur byggreglerna och kontrollplanen följs. Det görs också stickprov på kritiska punkter i bygget utifrån kontrollplanen. 

Det är viktigt att du som bygger håller din kontrollansvarige uppdaterad om kritiska skeden under byggtiden och när det passar bra med ett platsbesök. Exempel på avgörande skeden i processen är innan gjutning, när stommen är uppe och vid färdigställande av våtrum och tätskikt.

Den kontrollansvarige ska dokumentera byggplatsbesöken och notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen av byggprojektet. Du som är ansvarig för bygget ska meddela din kontrollansvarige om förändringar sker i bygget som inte följer den ursprungliga planen.

Kontrollansvarig ska också medverka vid eventuell kontrollbesiktning eller slutbesiktning och vid kommunens arbetsplatsbesök.

Läs mer om Slutbesiktning

Behöver jag vara där under platsbesöken?

Du behöver inte vara på plats när kontrollansvarig är ute på platsbesök, men om du vill ställa särskilda frågor till din sakkunnige är det bra att ta dem under planerade besök.

Får jag rapporter från min kontrollansvarig?

Det vanligaste är att kontrollansvarig återkopplar till dig om det förekommer någon avvikelse.

Kontrollansvarig – vanliga frågor

Din kontrollansvarig kan hjälpa dig att se till att ditt projekt följer lagen. Din sakkunnig kan också hjälpa till om du är i behov av att utöka antalet besök. Oftast kan du också boka särskild rådgivning med din kontrollansvariga om du stöter på problem.

Kontrollansvarig ska inte ta något projektledaransvar, utan enbart stödja dig som bygger. Det är viktigt att känna till att kontrollansvarige inte kontrollerar själva kvaliteten i bygget, utan har som uppgift att se till att det som byggs följer byggreglerna och kontrollplanen och att informera dig vid avvikelser från det. Men det är alltid du i egenskap av byggherre som har det yttersta ansvaret.

De flesta kontroller utförs av byggaren (entreprenören). Kontrollansvarig utför endast stickprovskontroller. Kontrollansvarig är inte på arbetsplatsen varje vecka, utan när det finns behov. Kontrollansvarig styr inte över byggföretaget (entreprenören).

Kontrollansvarig står på byggherrens sida.

Till dig som ansvarar för bygget (byggherren) och kommunen.

När du kontaktar kontrollansvarig ska du veta vad det är du ska bygga, hur du har tänkt att bygga, vilken entreprenadform du tänkt dig och gärna vem som ska bygga. Alla dessa faktorer styr den kontrollansvariges uppdrag så det är viktigt att informera om från start. Det är också bra om du skriver upp vad du har för förväntningar med uppdraget. Då kan du ha ett samtal med din kontrollansvarig i början av processen för att stämma av dina förväntningar och vad som förväntas av dig som byggherre så att samarbetet blir så bra som möjligt.

För att se till att byggnationen följer plan- och bygglagen. Att hitta en bra certifierad kontrollansvarig innebär att du säkerställer en god kvalitet i processen kring din byggnation.

Om du misstänker att din kontrollansvarige missköter sig på något sätt under tiden för ert samarbete ska du kontakta GarBo, antingen via telefon 010-221 88 00 eller via mejl info@garbo.se.