Hoppa till innehåll
Vad kostar det?

Slutbesiktning

Fyll i uppgifterna om ditt husbygge och få
reda på vad din slutbesiktning kostar.

Slutbesiktning AB/ABT

En slutbesiktning skall, om inte parterna har avtalat om annat, verkställas vid kontraktstidens utgång eller, om entreprenaden färdigställs senare, utan dröjsmål efter att entreprenaden anmälts vara färdigställd.

Slutbesiktningen är den för båda parter viktigaste besiktningen. Det gäller nämligen här att pröva och avgöra frågan om godkännande av entreprenaden, vilket i sin tur har många betydelsefulla konsekvenser för parterna.

Ett godkännande vid slutsammanträdet medför följande rättsverkningar:

  • Entreprenadtiden slutar och garantitiden börjar.
  • Entreprenörens ansvar för skador på entreprenaden upphör och entreprenaden är avlämnad.
  • Utgör utgångspunkt för preskriptionstider beträffande vite och skadestånd, framställande av krav samt påkallande av överbesiktning.
  • Entreprenören äger med vissa begränsningar rätt till slutlikvid.
  • Entreprenörens försäkringsskyldighet upphör efter 1 år från entreprenadens godkännande.
  • Av entreprenörens ställd säkerhet begränsas.

Beställaren har rätt att innehålla medel för avhjälpande av fel, som påtalats vid slutbesiktning.

Ansvaret för skada på entreprenaden övergår till beställaren.

Maila för offert