Hoppa till innehåll
Vad kostar det?

Nybyggnadsförsäkring

Fyll i uppgifterna om ditt husbygge och få
reda på vad din försäkring kostar.

Nybyggnadsförsäkring för de tio första åren

Med nybyggnadsförsäkringen kan du känna dig trygg i ditt nya hus i många år framöver. Byggrelaterade skador börjar oftast märkas först efter sju till åtta år efter inflyttning och täcks inte av den vanliga hem- och villaförsäkringen. Med vår försäkring är huset skyddat mot byggrelaterade skador i tio år efter att du flyttat in.

Försäkringen täcker

 • Ersättning för byggrelaterade skador som uppstår efter inflyttning.
 • Kostnader för att åtgärda det fel som orsakat skadan, om din byggare (entreprenör) inte har utfört arbetet på ett fackmässigt sätt eller använt ett olämpligt material.
 • Kostnader för att återställa byggnaden efter skada.*
 • Ersättning för kostnader en skadeutredning kan medföra.**

* Förutsatt att byggnaden ingår i den försäkrade entreprenaden.

**Förutsatt att skadan är ersättningsbar, kostnaderna är skäliga och att vi på förhand godkänt utredningen.

Försäkringen gäller från och med den dag som huset blir godkänt vid en slutbesiktning, eller vid det datum som står angivet i försäkringsbrevet, i tio år framåt.

Hur fungerar Nybyggnadsförsäkringen? 

 

Nybyggnadsförsäkring är en försäkring som täcker kostnader för att åtgärda skador som orsakas av felaktigt byggarbete.

De flesta problem i ett nybyggt hus börjar märkas först efter sju till åtta år. Det kan vara fuktskada från läckage genom ytterväggen eller mögel i ditt våtrum och det kan bli både dyrt och tidskrävande om huset inte är försäkrat.

I värsta fall är du helt oskyddad om du skulle upptäcka en skada som beror på felaktiga arbeten, konstruktionsfel eller materialfel.

Med nybyggnadsförsäkringen är du skyddad mot byggrelaterade skador i tio år från godkänd slutbesiktning.

Nybyggnadsförsäkring – en objektsförsäkring

Nybyggnadsförsäkring är en objektsförsäkring. Det innebär att det är själva objektet, alltså huset, som är försäkrat. Om ett fel eller en skada som omfattas av försäkringen upptäcks, vänder du som husägare direkt till oss på GarBo.

Eftersom försäkringen är knuten till huset i tio år gäller den även om huset byter ägare under denna tid. Ett bra säljargument om du planerar att sälja ditt hus inom försäkringstiden och en extra trygghet för en eventuell köpare.

Ersättning

Nybyggnadsförsäkringen omfattar kostnaden för att återställa huset efter skada och för att åtgärda det fel som orsakat skadan. Detta under förutsättning att skadan orsakats av att byggföretaget (entreprenören) som byggt huset inte utfört arbetet fackmässigt eller använt ett för avseendet olämpligt material i byggnationen.

Pris

Det finns två olika självrisknivåer för Nybyggnadsförsäkring. Du väljer själv om du vill ha standardsjälvrisken på 0,5 prisbasbelopp eller den lägre självrisken på 0,2 prisbasbelopp.

Hur mycket just din försäkring kostar avgörs av olika faktorer kopplat till byggnationen av huset. Klicka här för att beställa din offert.

Försäkringen täcker inte

 • Skador som endast är av estetisk natur.
 • De skador som täcks av andra försäkringar du normalt har som boende, som till exempel fastighetsförsäkring, maskinförsäkring och hem- eller villaförsäkring.
 • De skador som omfattas av husleverantören eller byggföretagets (entreprenörens) garantier.
 • Vi ersätter enbart försäkrade delar av byggnationen. Om du till exempel köpt husstommen och det blir skador på måleriarbeten för att komma åt stommen täcks inte skadorna på måleriarbetet.
 • Fel och skador som kostar mindre än självrisken att åtgärda.
 • Skador som orsakats av fel som varit möjliga att upptäcka vid en slutbesiktning*.

*Om du gjort din slutbesiktning med en besiktningsman från GarBo gäller inte detta undantag. Om GarBos besiktningsman har missat ett fel som lett till en skada täcks även detta av Nybyggnadsförsäkringen.

Viktigt att tänka på

 • Försäkringen gäller för det entreprenadkontrakt som skickats in till GarBo. Om det tillkommer fler arbeten rekommenderar vi att du kompletterar försäkringen.

Vanliga frågor Nybyggnadsförsäkring

Nybyggnadsförsäkring kan tecknas av både dig som privatperson och din husleverantör. Om din husleverantör samarbetar med GarBo är försäkringen redan tecknad. Då ingår försäkringen i priset. Kolla med din husleverantör vad som gäller.

Om du vill teckna en Nybyggnadsförsäkring, fyll i formuläret här på vår webbplats eller kontakta kundservice.

Många husleverantörer har avtal med GarBo kring Nybyggnadsförsäkring. Det betyder att det redan finns en försäkring för huset och att den ingår i priset. Fråga din husleverantör vad som gäller för just dig.

Du kan självklart teckna försäkringen som privatperson. Beställ din offert direkt här på vår webbplats.

GarBos Nybyggnadsförsäkring täcker skador som beror på felaktiga konstruktioner, felaktiga material eller felaktigt arbete som vuxit fram över tid – skador som inte täcks av hem- och villaförsäkringar eller entreprenadförsäkringar. Dessa skador är ofta kostsamma och tidskrävande att utreda och åtgärda om du som privatperson är helt oskyddad. Nybyggnadsförsäkringen täcker denna typ av skador i tio år efter att du flyttat in.

Vi på GarBo rekommenderar att du tecknar Nybyggnadsförsäkring innan slutbesiktningen görs. Från det att du har skrivit kontrakt med byggföretaget kan du teckna Nybyggnadsförsäkring, till exempel i samband med att du tecknar Färdigställandeförsäkring.

Den främsta skillnaden är att Nybyggnadsförsäkring täcker skador som beror på felaktiga konstruktioner, felaktigt material eller felaktigt arbete och som vuxit fram över tid, medan de flesta hem- och villaförsäkringar täcker skador som inträffar mer plötsligt.

Ett exempel på en skada som täcks av nybyggnadsförsäkringen är mögel som uppstått efter långvarigt läckage på grund av en felaktigt installerad golvbrunn. En fuktskada som däremot har sitt ursprung i en plötslig och oförutsedd händelse täcks oftast av hem- och villaförsäkringen. Då kan skadan till exempel ha orsakats av att tätskiktet i ett våtrum punkterats av borrarbeten. Rörläckage är ett annat exempel på en skada som vanligtvis omfattas av hem- och villaförsäkringen.

Är du osäker på vilket försäkringsbolag du ska vända dig till? Kontakta vår kundservice och berätta om din skada.