Hoppa till innehåll

Om du inte är nöjd

Ibland finns det tillfällen när du inte instämmer med det besked vi lämnat. Det kan bero på missförstånd och ibland kan det vara vi som har gjort fel.

Har du har ett klagomål eller fått ett beslut du inte är nöjd med ska du i första hand ta kontakt med den person som handlagt ditt ärende och förklara varför du anser att beslutet är felaktigt. Detta kan ofta vara tillräckligt för att klara upp situationen. 

Om ni ändå inte är överens kan du begära en ny prövning genom att vända till dennes närmaste chef. För att begära en ny prövning skickar du in en skriftlig redogörelse och meddelar vad i hanteringen eller i beslutet du är missnöjd med och varför du begär en ny prövning. 

Råder det fortfarande oenighet efter det nya beslutet kan du ta kontakt med vår klagomålsansvarige. Precis som ovan kontaktar du denna person skriftligt och förklarar vad du är missnöjd med.

Klagomålsansvarige granskar ärendet och lämnar, beroende på resultatet av denna granskning, en rekommendation till företaget. Det kan vara att ändra beslutet eller ett besked där den klagomålsansvarige vidhåller företagets beslut och förklarar hur ärendet med stöd av villkor, avtal och praxis bedömts.

Begäran om omprövning skickar du till:


Gar-Bo Försäkring AB
att: Klagomålsansvarig
Norrlandsgatan 15
111 43 Stockholm

E-post: klagomalsansvarig@gar-bo.se


Rådgivning

Som konsument kan du få rådgivning i försäkrings- eller skaderegleringsfrågor genom att kontakta Konsumenternas Försäkringsbyrå. De ger privatpersoner oberoende och kostnadsfri vägledning om försäkring och pension men prövar inte tvister. Konsumenternas Försäkringsbyrå gör också oberoende jämförelser av privata försäkringar och pensionsförsäkringar. Du kan också kontakta den kommunala konsumentvägledningen för råd och hjälp. 

Konsumenternas Försäkringsbyrå
Box 24215, 104 51 Stockholm (Karlavägen 108) 
Telefon 08-22 58 00
www.konsumenternas.se

Som privatperson kan du också vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, ARN:

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
Box 174, 101 23 STOCKHOLM 
Tfn 08-508 860 00 
www.arn.se

Du har alltid möjlighet att väcka talan i allmän domstol för att få saken prövad.