Hoppa till innehåll

Rätt försäkringar till ditt byggprojekt

När du försäkrar ditt byggprojekt är det viktigt att du får ett skydd som passar just ditt projekt. GarBo erbjuder säkerheter och byggfelsförsäkringar som är anpassade till vilka parter som har tecknat avtal och vilken avtalsform som har använts för entreprenaden. De utgår från gällande lagstiftning och aktuella standardavtal för entreprenader. Nedan kan du läsa mer om hur du väljer rätt försäkring.

När kunden är en privatperson

För entreprenadavtal där kunden är en privatperson (konsument) bör avtalsformerna ABS 18, AA 12 eller motsvarande, alternativt Hantverksformuläret 17, användas. Dessa avtalsformer är kopplade till, och kompletteras av, konsumenttjänst- respektive konsumentköplagen.

Välj följande försäkringar:

  • Färdigställandeförsäkring gäller under byggtiden och uppfyller kraven på det skydd som är obligatoriskt enligt lagen om färdigställandeskydd. Ersättning betalas med upp till 10 % av kontraktssumman för de extrakostnader som kan uppstå om den entreprenör som ska utföra bygget går i konkurs, eller om du har rätt att häva avtalet på grund av väsentlig försening, och du tar in en annan entreprenör för att slutföra projektet.

  • Nybyggnadsförsäkring täcker kostnader för att åtgärda skador orsakade av byggfel under i 10 år från godkänd slutbesiktning.

Vid avtal mellan företag

När entreprenadavtal upprättas mellan två företag bör avtalet upprättas enligt AB 04 eller ABT 06 eller motsvarande.

Välj dessa försäkringar:

  • Fullgörandeförsäkring  är inte obligatorisk enligt lag, men enligt avtalsformen AB 04 och ABT 06 om parterna inte kommit överens om annat. Försäkringen kan tecknas för entreprenad- och/eller garantitid.
    • Fullgörandeförsäkring Entreprenadtid omfattar, om entreprenören inte uppfyller sina förpliktelser enligt avtalet, verifierade extrakostnader med upp till 10% av entreprenadsumman, för att slutföra försäkrade kontraktsarbeten samt för att avhjälpa anmärkningar från slutbesiktning.

    • Fullgörandeförsäkring Garantitid omfattar, vid entreprenörens konkurs, skäliga kostnader med upp till 5% av entreprenadsumman, för att avhjälpa fel som framträder under garantitiden samt för reparation av skada som orsakats av sådant fel.
  • Nybyggnadsförsäkring Flerbostadshus  tecknas vid nybyggnation av flerbostadshus eller småhus där beställaren är en juridisk person till exempel en bostadsrättsförening. Försäkringen täcker kostnader för att åtgärda skador orsakade av byggfel och gäller i 10 år från godkänd slutbesiktning.

Varför är det viktigt att välja rätt försäkring?

Med rätt försäkring säkerställer du att du får det skydd du behöver till rätt pris, och du undviker de problem som kan uppstå om du råkar ut för en skada och försäkringsskyddet inte är anpassat till gällande lag- eller avtalskrav.

I Färdigställandeförsäkring ingår exempelvis ett skydd för extrakostnader när konsument har rätt att häva kontraktet enligt § 29 konsumenttjänstlagen. Motsvarande skydd i Fullgörandeförsäkring utgår från hävningsregler i entreprenadavtalet. Vid avtal mellan företag, men inte vid avtal med konsument, går det att teckna en säkerhet även för hela eller delar av garantitiden.

Nybyggnadsförsäkring och Nybyggnadsförsäkring Flerbostadshus skiljer sig åt främst gällande självriskens utformning och storlek, men det finns även vissa skillnader i omfattning.