Hoppa till innehåll
Pressrelease
1 februari 2016

"Stress och okunskap" bakom felmonterade golvbrunnar

Golvbrunngammal1webb

Golvbrunnen är den enskilt svagaste punkten i våtrummet och många gånger har fuktskador sitt ursprung i en felmonterad golvbrunn. Försäkringsbolaget Gar-Bo bedriver därför sedan mer än ett år ett arbete som syftar till att minska antalet felaktigt monterade golvbrunnar.

I ett första steg har det aktuella läget kartlagts. I nästa fas inriktas nu aktiviteterna på att tillsammans med branschen komma tillrätta med problemet. Bland annat har Gar-Bos tekniska råd tagit initiativ till en samverkansgrupp mot fuktskador.

– Eftersom golvbrunnen är den plats i våtrummet där de flesta fuktskador uppstår får det inte bli fel när de monteras, säger My Lundin. Det är viktigt att vi får klart för oss var bristerna finns och att den kunskapen återförs till branschen så att rätt åtgärder kan vidtas.

Efter en inledande kartläggning av problembilden har i dagarna en samverkansgrupp mot fuktskador bildats på initiativ av Gar-Bos tekniska råd. Gruppen består av Gar-Bo och flertalet stora svenska försäkringbolag. Redan vid gruppens första möte i januari konstaterades att det finns ett behov av att samla dokumentationen avseende branschregler, BKR, GVK och Säker Vatten. Dessutom bör det tas fram en konsumentguide som beskriver hur våtrum byggs på rätt sätt.

Stor andel felaktigt monterade golvbrunnar

Bakgrunden till arbetet är Gar-Bos erfarenheter från kontroller av våtrum och golvbrunnar vid slutbesiktningar av nybyggda småhus. Dessa indikerar att golvbrunnar installeras fel. För att få en klar bild av hur det ser ut tog Gar-Bo hösten 2014 beslutet att i samarbete med sina besiktningsmän kontrollera drygt 1 000 golvbrunnar. Resultatet var inte tillfredsställande. Nästan en tredjedel av brunnarna var felaktigt utförda. Som komplement till granskningen, för att få en djupare förståelse för problemet, genomfördes hösten 2015 en intervjuundersökning.

– Vi har pratat med rörinstallatörer och plattsättare för att fånga upp deras synpunkter, få förklaringar till varför det ser ut som det gör och för att kunna jämföra med den kontroll av golvbrunnar som vi gjort, berättar My Lundin, projektledare på Gar-Bo Försäkring.

Stress och okunskap

I allt väsentligt bekräftar intervjuundersökningen de fel som golvbrunnskontrollen konstaterat.

– Vi kunde se att det finns en medvetenhet hos hantverkarna om att fel begås, säger My Lundin. De främsta orsakerna till det säger man är stress och okunskap men även brister i kommunikationen mellan hantverkare och mellan hantverkare och beställare påverkar negativt.

Problemet med bristande kunskap handlar bland annat om branschreglerna liksom att det ibland saknas förståelse för vikten av att följa dem fullt ut. Flera personer menar att det finns ett behov av uppdaterad kunskap. Det här ses som en viktig uppgift för arbetsgivarna och innebär att de ständigt behöver påminna om vad som faktiskt gäller och att kompetensutveckla de anställda.

Flera av de fel som noterats beror på att hjälpverktyg inte använts, till exempel skärverktyg för brunnsmanschetter. Ett konkret förslag som framförts är att tillverkare av golvbrunnar skulle kunna utveckla engångsverktyg som medföljer golvbrunnen. På så sätt finns verktyget nära till hands när jobbet ska göras.