Hoppa till innehåll
Pressrelease
15 december 2015

Otäta hus kan orsaka allvarliga skador

Tatahuswebb

Skador som uppkommer på grund av otätheter i hus är såväl kostsamma som insatskrävande att åtgärda. Försäkringsbolaget Gar-Bo har därför inlett ett projekt i syfte att öka medvetenheten om att bygga täta hus. Det första steget i projektet är en kartläggning om vad branschen gör idag för att säkerställa att husen byggs täta och samtidigt välventilerade. 

I strävan att bygga energisnåla hus användas allt tjockare isolering i ytterväggar och vindsbjälklag när nya hus byggs, något som ställer stora krav på täthet i huset för att inte fuktskador ska uppkomma. Det ställer också stora krav på att alla, från projektör till utförare, har rätt kompetens.

– Vi ser i vår skadestatistik en ökning av skador som uppkommer på grund av otätheter i nybyggda hus, säger Peter Wipp, VD på försäkringsbolaget Gar-Bo. Vi anser att det är en viktig del i vårt arbete att vara en aktiv partner i byggbranschens kvalitetsutveckling. Därför är projektet Täthet i hus högt prioriterat hos oss.

Vikten av täthet i hus
Lufttäta och samtidigt välventilerade hus låter som två motpoler men det handlar om att ventilera på rätt ställen. Lufttätheten är ett måste om huset ska bli energisnålt och samtidigt är ventilationen ett måste för de som bor i huset. Om det görs på rätt sätt blir luftkvaliteten hög och risken för eventuella fuktskador minimeras.

Steg ett
Projektet handlar om att kartlägga vilka riskmoment som finns i nuvarande och kommande byggnation av bostäder. Det kan gälla material och konstruktioner likaväl som utförandeproblem.

Första steget är att, med hjälp av ett frågeformulär som nyligen skickades ut till byggföretag, kartlägga vad som görs i branschen idag. Därefter följer ett antal byggplatsbesök som sedan följs upp av en erfarenhetssammanställning.

– Vi räknar med att presentera rapporten i början av 2016, säger Kenneth Gustafsson på Gar-Bo, projektledare för projektet Täthet i hus. Rapporten kommer bland annat redovisa exempel på kritiska punkter och lösningar i husen där det lätt kan uppstå läckage om man inte har rätt utförande.

Frågan som nu ställs till branschen är om provtryckning av nya hus görs och hur arbetet i stort bedrivs. Gar-Bo vill också ha svar på hur stor del av bolagens totala produktion som termograferas och när i byggfasen det sker.