Hoppa till innehåll
Pressrelease
31 maj 2022

Fortsatt tillväxt på Gar-Bo

Garbo Webb 1

Gar-Bo har en fortsatt organisk tillväxt under första tertialet 2022. Vår premieintäkt fortsätter att växa och vi ser en ökad efterfrågan på våra tjänster och besiktningar. Samtidigt ser vi en viss inbromsning i byggsektorn efter krigsutbrottet och att kapitalmarknaderna är utmanande.

Gar-Bo koncernen omsatte totalt 486 miljoner kronor mätt över rullande tolv månader per första tertialet 2022, en tillväxt på 13 procent jämfört med samma mätperiod 2021. Rörelseresultatet, mätt över rullande tolv månader, uppgick till 54 miljoner kronor (en ökning med 59 procent).

– Det är glädjande att se en fortsatt tillväxt under första tertialet med tanke på den allmänna inbromsningen i branschen, säger Linnea Moberg, vd på Gar-Bo. Vi har en ambitiös målsättning för 2022 och flera spännande strategiska initiativ på gång.

Gar-Bo Försäkring växer premieinkomsten till 414 miljoner kronor mätt över rullande tolv månader per sista april 2022 (365 mkr). En tillväxt om 13 procent jämfört med samma mätperiod 2021. Innevarande tertial växte premieinkomsten till 132 miljoner kronor, en tillväxt på 14 procent jämfört med första tertialet 2021. Samtidigt växer premieintäkten netto under tertialet med 23 procent. Totalkostnadsprocenten de senaste tolv månaderna uppgår till 81 procent jämfört med 88 procent för helåret 2021.

–Vi fortsätter växa premieintäkten tack vare våra långa försäkringsprodukter, och sänker också totalkostnadsprocenten och landar på 81 procent efter de första fyra månaderna 2022. Den minskade totalkostnadsprocenten beror bland annat på en god kostnadskontroll, säger Linnea Moberg, vd på Gar-Bo.

Se 2021 årsredovisning för Gar-Bo AB här. 

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Landén, Finanschef / CFO 
Telefon: +46 7 08 890 955
E-post: erik.landen@gar-bo.se