Hoppa till innehåll

Hantverkarformuläret – enklaste sättet att upprätta ett hantverkaravtal

Gar Bo Avtal

Med ett skriftligt avtal kan du undvika många missförstånd som annars kan uppstå när man anlitar en hantverkare för reparationer, renoveringar eller ombyggnationer av ditt hus. Genom en skriftlig  överenskommelse  blir det tydligt både för dig och för företaget du anlitar vilket arbete som ska utföras, vad det ska kosta och när det ska vara färdigt. Vid en eventuell tvist är det en stor fördel att ha ett skriftligt avtal att luta sig emot.

Vad är Hantverkarformuläret?

Hantverkaravtalet är en avtalsmall som är framtagen av Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund och Sveriges Byggindustrier tillsammans. Syftet är att underlätta för privatpersoner och näringsidkare som snickare, rörmokare, elektriker, plattsättare, målare med flera att sluta skriftliga avtal med varandra.

Ladda ned mallen från Konsumentverkets hemsida.

Hantverkarformuläret

Hantverkarformuläret utgår från Konsumenttjänstlagen

Den lag som reglerar vad som gäller när en privatperson anlitar ett företag för att leverera en tjänst, till exempel ombyggnationer eller reparationer, är Konsumenttjänstlagen. Den hittar du i Svensk författningssamling.

Hantverkarformulärets Allmänna bestämmelser kompletterar Konsumenttjänstlagen, men lyfter också fram paragrafer i lagen som är särskilt viktiga att ni som avtalsparter är medvetna om. Målet är att ni som sluter ett avtal med varandra ska ha en samsyn där ni är överens om vilket arbete som ska utföras, vilket material som ska köpas in (och av vem), vad arbetet ska kosta, när det ska vara klart och när betalning ska ske.

Så fyller du i Hantverkarformuläret

Hantverkarformuläret är en mall som går att fylla i antingen digitalt eller för hand. Ska du fylla i det för hand printar du helt enkelt ut hela formuläret på papper. Signera gärna med dina initialer på samtliga sidor, inte bara med din underskrift på sista sidan.

Tydligast blir det om du fyller i formuläret på datorn. Ladda ned PDF-filen och öppna den i Acrobat Reader eller motsvarande. Leta reda på Verktyg och välj Fyll i och signera. Nu kan du fylla i alla formulärraderna. Håll muspekaren på de gröna frågetecknen för ytterligare hjälp om de olika delarna i avtalet.

Spara en osignerad kopia, för när du väl signerat digitalt går texten inte längre att ändra. Klicka på Signera själv för att lägga till din egen underskrift och sedan på Begär signatur för att skicka dokumentet till din motpart för underskrift. Hos Adobe finns mer hjälp om digital signering av PDF-filer. Naturligtvis kan du också fylla i mallen digitalt men signera dokumentet på traditionellt vis.

Detta ingår i Hantverkarformuläret

I det avtal som blir resultatet av Hantverkarformuläret beskrivs vem som är beställare och leverantör, var arbetet ska utföras och vad det består av, om det tillkommer kostnader för material eller annat, vad priset är, när arbetet ska vara klart, när betalning ska ske och vad som gäller vid ändringar och tilläggsarbeten.

Det går med fördel att använda och beskriva större arbeten i en bilaga så att uppställningen över arbetsmomenten och det material som ska ingå blir tydlig. Använd hantverkarens offert som beskrivande bilaga endast om offerten är tillräckligt detaljerad. Ritningar kan också användas och läggas med som bilaga. Huvudsaken är att arbetet beskrivs tydligt och så detaljerat som möjligt.

Prisangivelser när du anlitar hantverkare

Priset i Hantverkarformuläret anges inklusive moms, så som du som privatperson är van att tänka på dina kostnader. Hantverkare som har både företag och privatpersoner som kunder är ofta vana att prata om kostnader och priser exklusive moms. Eftersom priset inklusive moms är 25% högre än vad det är exklusive moms är det viktigt att priserna anges på rätt sätt.

Priset kan anges som ett fast pris eller för löpande räkning. Vad som är bäst att använda beror lite på arbetets art. Det finns också möjlighet att använda något som heter Ungefärlig prisuppgift. Då får den slutliga kostnaden inte bli större än 15% högre än det i förväg angivna beloppet. För markarbeten, rivningsarbeten eller annat som kräver undersökningar som hantverkaren normalt inte är skyldig att utföra i anbudsskedet är gränsen 25%.

I Hantverkarformuläret finns också plats att ange priser för ändringar och tilläggsarbeten, samt hur mycket din leverantör får ta i entreprenörsarvode när han tar in underentreprenörer eller köper in material – exempelvis vilken procentsats entreprenören lägger på de underentreprenörer och det material de köper in. Det är skäligt med en viss ersättning eftersom du via hantverkaren troligen kan dra fördel av mer förmånliga inköpspriser och slipper jobbet att själv upphandla underentreprenörer.

ROT-avdrag enligt Hantverkarformuläret

Information om ROT-avdrag
Bild från skatteverket.se

 

I Hantverkarformuläret anges priser före eventuellt ROT-avdrag. I avtalet anger du för vilken eller vilka beställare du vill att ROT-avdrag ska sökas, om du vill det. Det är din uppgift som beställare att hålla ordning på vilket avdragsutrymme ni har kvar och du är skyldig att visa upp ett intyg från Skatteverket som visar hur stor skattereduktion som nyttjats tidigare under året. Blir du nekad ROT-avdrag, helt eller delvis, måste du betala hantverkaren för den återstående arbetskostnaden.

Så ska du betala hantverkaren

Betala aldrig i förväg, varken för arbete eller för material. All betalning ska ske i efterskott. Vid vilka tidpunkter fakturering och betalning ska ske kommer ni överens om i avtalet. Mindre jobb bör faktureras först när de är avslutade, men det är rimligt att större arbeten delfaktureras.

Om något skulle gå snett är innehållen betalning ett av dina viktigaste påtryckningsmedel när det gäller att få fel åtgärdade eller arbeten slutförda. Var därför noga med att en eventuell betalningsplan går i takt med arbetet och att en tillräckligt stor del av betalningen sparas till dess att arbetet är avslutat och slutbesiktigat utan anmärkning
.

Anlita en oberoende besiktningsman som kan granska det utförda arbetet. Företaget som utfört renovering, reparation eller ombyggnad ska absolut inte själva besiktiga det arbete de utfört. Det är bättre att du själv anlitar och betalar en utomstående för detta. När det gäller våtrum rekommenderas en besiktning i tre steg: En besiktning innan man bygger igen väggar och golv så att rördragningar kan inspekteras, en besiktning när tätskiktet sitter på plats och slutligen en besiktning när arbetet slutförts. Läs mer om besiktningar här.

Att tänka på när du ska anlita en hantverkare

Ta in flera offerter och jämför pris samt gör en bedömning av företagens trovärdighet. Självklart ska du inte betala för mycket, men att anlita någon som lämnat ett avsevärt lägre pris än kollegorna i branschen är också riskabelt. De kan ha räknat fel eller missuppfattat något vilket kan leda till problem senare. Det finns också en risk att företaget fuskar med skatter och arbetsgivaravgifter och då är risken att de försöker lura även dig större. Skicka gärna samma offertunderlag till alla företag, så får du förhoppningsvis offerter som är enkla att jämföra med varandra.

  • Du har rätt att klaga på fel i utfört arbete i upp till tio år efter att det slutförts, men har företaget gått i konkurs blir det svårt att få någon ersättning. I allra värsta fall kan företaget gå i konkurs innan arbetet hos dig är slutfört. Därför ska du bara göra affärer med ekonomiskt stabila företag. Kontakta Kronofogden eller Skatteverket och be att få veta om företaget har obetalda skulder. Du kan också göra en snabb sökning på exempelvis www.allabolag.se för att se företagets ekonomiska historik.

Så kontrollerar du en hantverkare innan du skriver avtal

  1. Kontrollera att företaget har F-skattsedel. Det ser du på allabolag.se eller på någon liknande tjänst.
  2. Kontrollera om företaget har förfallna obetalda skatter hos Skatteverket eller skulder hos Kronofogden.
  3. Be om kopia på försäkringsbevis. Företaget ska ha både en allriskförsäkring och en ansvarsförsäkring. Om något går snett under arbetets gång eller hantverkaren orsakar andra skador i samband med att arbetet utförs är det hans försäkring som ska täcka detta.
  4. Se till att företaget är branschanslutet så undviker du oseriösa aktörer. Plattsättare och den som utför tätskikt i våtrum bör till exempel vara anslutna till BKR, Byggkeramikrådet, och/eller GVK Säkra våtrum. Målare ska vara med i Måleriförbundet, elektriker ska vara auktoriserade av Elsäkerhetsverket och VVS-installatörer/rörmokare anslutna till Säker Vatteninstallation. Ange i avtalet att företaget ska vara anslutet till en branschorganisation och att de personer som utför arbeten ska ha erforderliga certifieringar. De flesta branschorganisationer publicerar listor över anslutna företag på sina hemsidor.
  5. Be om referenser – och följ upp dem. Kontakta de som hantverkaren uppger som referenser och be dem berätta om projektet. Bäst är om du kan få göra ett besök och själv se kvaliteten på det arbete som utförts.

Om du blir missnöjd med hantverkarens arbete

Om du är missnöjd med hur arbetet utförts har du rätt att begära att det rättas till och du har också rätt att hålla inne med en del av betalningen till dess att det är gjort. Samma sak gäller om arbetet inte utförs i tid. Du har då rätt att hålla inne med betalningarna. Förhoppningsvis kan fel rättas till och försenade arbeten slutföras innan förseningen ger alltför stora konsekvenser.

Enligt Konsumenttjänstlagen har du rätt att i vissa fall göra avdrag på priset eller att helt häva avtalet. I allvarliga fall kan du också kräva skadestånd.

Försök så långt det går att lösa problemet genom konstruktiv dialog med företaget du anlitat. Kan ni inte själva komma överens kan en väg framåt vara att låta en oberoende besiktningsman granska arbetets kvalitet och låta dennes uttalande avgöra fortsättningen.

Om du hamnar i tvist med hantverkaren

Skulle du och hantverkaren ändå inte komma överens kan du anmäla företaget till Allmänna reklamationsnämnden. Juridiskt är det avtalet ni upprättat med varandra som gäller i första hand. Till det kommer eventuellt avtalade tillägg eller ändringar. I övrigt gäller Konsumenttjänstlagen. ARN:s beslut är endast rådgivande, men de flesta företag följer ARN:s beslut och rekommendationer.

Om ARN uttalar sig till din fördel, men företaget inte vill följa utslaget kan du ta tvisten till allmän domstol där tingsrätten är första instans. Det brukar dock vara en kostsam process där du, beroende på utfallet, riskerar att få stå för hela eller delar av din och motpartens kostnader. Det kan bli mycket kostsamt och utfallet är ofta väldigt osäkert. Bäst är därför att undvika en domstolstvist.

Ett skriftligt avtal minskar risken för tvister

Med ett tydligt skriftligt avtal minskar risken för missförstånd som kan leda till en tvist som i värsta fall slutar i domstol. Att avtalet är skriftligt är viktigt. Även muntliga avtal är förstås bindande, men vid en eventuell tvist, när ord står mot ord, blir det svårare för domstolen att göra en rättvis bedömning.

Att använda Hantverkarformuläret är det enklaste sättet att upprätta ett skriftligt avtal med de hantverkare du vill anlita. Det kan användas vid alla typer av renoveringar, reparationer eller olika utvändiga arbeten på hus och tomt.

Publicerad den 22 februari 2022